12 mei 2020

Deadline nadert voor aanmeldingen SCIP database

De Europese Unie werkt hard aan de totstandkoming van een circulaire economie waarin grondstoffen steeds weer opnieuw worden hergebruikt en afvalstoffen tot een minimum worden beperkt. Belangrijk is ook dat bij de verwerking van afval het vrijkomen van gevaarlijke stoffen wordt teruggedrongen. Om meer inzicht in het gebruik van gevaarlijke stoffen in voorwerpen te krijgen is de SCIP database in het leven geroepen. Als leverancier van consumentenartikelen zou het kunnen dat ook u met de SCIP database te maken krijgt.

De Europese Richtlijn betreffende afvalstoffen

De Europese Richtlijn betreffende afvalstoffen (2018/851/EU) is onderdeel van het nieuwe Europese circulaire-economiepakket en heeft tot doel efficiënter om te gaan met grondstoffen. De bedoeling is het tot stand brengen van een volledig circulaire economie waarin grondstoffen steeds weer opnieuw worden hergebruikt. Van belang daarbij is dat bij het verwerken van producten zo min mogelijk stoffen vrijkomen die schade kunnen toebrengen aan mens en milieu.

De SCIP database

Er is daarom een database opgezet door het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA): de SCIP database. SCIP staat voor Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products). In de SCIP database moeten voorwerpen worden geregistreerd die zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) bevatten die op de reach Kandidaatslijst staan.

SVHC’s zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mens en het milieu, bijvoorbeeld kankerverwekkende of mutagene stoffen. Of een stof een SVHC-stof is wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria welke zijn vastgelegd in artikel 57 van de REACH verordening.

Wanneer deze stoffen in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent in een voorwerp als zodanig, of in een complex voorwerp (een product dat uit meerdere componenten bestaat) voorkomen, moet informatie over deze voorwerpen worden ingediend bij ECHA. Bedrijven die deze voorwerpen op de Europese markt verhandelen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

De SCIP database moet er ervoor gaan zorgen dat de informatie over gevaarlijke stoffen in voorwerpen gedurende de gehele bestaanscyclus van een product beschikbaar blijft en niet alleen inzichtelijk is voor het bedrijfsleven, maar ook voor afvalverwerkers en consumenten.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 5 januari 2021 is het voor bedrijven die voorwerpen leveren waarin zich stoffen bevinden die op de REACH Kandidaatslijst staan, verplicht om informatie over deze voorwerpen in te dienen bij ECHA. Deze verplichting heeft betrekking op alle voorwerpen die een SVHC stof bevatten die op de Kandidaatslijst staat in een concentratie van meer dan 0.1 gewichtsprocent.

Deze verplichting geldt voor:

  • Producenten en samenstellers
  • Importeurs
  • Distributeurs

De volgende informatie moet in de SCIP database worden ingediend:

  • Gegevens aan de hand waarvan het voorwerp kan worden geïdentificeerd;
  • Gegevens over de SVHC stof die in het voorwerp aanwezig is;
  • Aanwijzingen over het veilig gebruik van het voorwerp;
  • Informatie over veilig beheer van het voorwerp nadat het afval is geworden.

Advies nodig?

Verhandelt u voorwerpen binnen de Europese Unie en wilt u weten of deze nieuwe regels op uw producten van toepassing zijn? Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte