10 april 2020

Europese CLP-verordening opnieuw gewijzigd: op u van toepassing?

Op 18 februari 2020 publiceerde de Europese Unie de nieuwe gedelegeerde Verordening EU 2020/217. Deze Verordening heeft als doel de bestaande CLP Verordening EG 1272/2008 inzake de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels te wijzigen en te corrigeren. Deze wijzigingen hebben wij voor u inzichtelijk gemaakt.

Nieuwe EUH-zinnen voor mengsels met titaandioxide (titaniumdioxide)

De belangrijkste wijziging in de CLP Verordening heeft betrekking op de toevoeging van twee aanvullende etiketteringselementen (EUH-zinnen):

  • EUH211 – “Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.”
  • EUH212 – “Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.”

Deze zinnen dienen per 1 oktober 2021 op de verpakking te worden gebruikt in de volgende situaties:

  • EUH211 is van toepassing op vloeibare mengsels die 1% of meer titaandioxidedeeltjes met een aerodynamische diameter van 10 μm of minder bevatten.
  • EUH212 is van toepassing op vaste mengsels die 1% of meer titaandioxide bevatten.

De officiële vertalingen van de twee nieuwe EUH-zinnen zijn tevens in de verordening bijgevoegd.

Titaandioxide in producten

Titaandioxide heeft verschillende functies en wordt daarmee voor verschillende toepassingen gebruikt. De stof wordt vanwege zijn helderwitte kleur vaak gebruikt als kleurstof in inkt, verf en correctievloeistoffen. Omdat titaandioxide tevens ultraviolette straling absorbeert en reflecteert wordt de stof ook vaak gebruikt in sprays voor de behandeling van (buiten)textiel. Als u dergelijke producten op de Europese markt verkoopt is het daarom van belang om te beoordelen of u uw verpakkingen moet herzien.

Overige wijzigingen

Naast de twee nieuw toegevoegde EUH-zinnen voor mengsels met titaandioxide, bevat Verordening EU 2020/217 volgende wijzigingen:

  • Twee stoffen (met catalogusnummers 604-083-00-X en 611-159-00-6) worden verwijderd uit de tabel met stoffen met een geharmoniseerde indeling in bijlage VI van de CLP-verordening;
  • Twaalf vermeldingen in de tabel met stoffen met een geharmoniseerde indeling in bijlage VI worden herzien;
  • 17 nieuwe stoffen worden aan de tabel met stoffen met een geharmoniseerde indeling toegevoegd;
  • De classificatie van pek en koolteer (hoge temperatuur) met CAS nummer 65996-93-2 wordt in bijlage VI verduidelijkt.

Alle wijzigingen worden per 1 oktober 2021 van kracht, met uitzondering van de wijzigingen die betrekking hebben op pek en koolteer (CAS nummer 65996-93-2). Deze wijzigingen zijn reeds van kracht sinds december 2019.

Wat betekenen de wijzigingen voor u?

De wijzigingen in de CLP Verordening kunnen van invloed zijn op de gevarenindeling van uw mengsel(s). Indien u mengsels die titaandioxide bevatten op de Europese markt verkoopt, kan het zijn dat u de nieuwe EUH-zin(nen) op uw verpakking moet gebruiken.

Daarnaast is het gebruik van de geharmoniseerde indeling van stoffen (indien beschikbaar) een wettelijk verplichting. Als u in uw mengsels stoffen gebruikt waarvoor een geharmoniseerde indeling is toegevoegd aan de CLP Verordening, kan dit invloed hebben op de gevarenindeling van uw mengsel(s). Mogelijk is uw product anders ingedeeld dan voorheen en moet u uw verpakkingen hierop aanpassen.

Indien uw mengsel stoffen bevat waarvoor een wijziging in de CLP Verordening wordt doorgevoerd, is het van belang dat ook het veiligheidsinformatieblad wordt geactualiseerd. De informatie in rubriek 2 van uw veiligheidsinformatieblad gebruikt u om uw verpakkingen opnieuw te beoordelen en eventueel te wijzigen.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het beoordelen van uw mengsel(s) volgens de laatste wijzigingen in de CLP Verordening? Of zoekt u een partij die een nieuw veiligheidsinformatieblad kan opstellen voor uw mengsel? Wij kunnen u ondersteuning bieden en gaan graag met u in gesprek!

Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte