19 februari 2019

Het nieuwe Europese vergiftigingencentrum: vloek of zegen?

Bedrijven die chemische producten op de Europese markt willen brengen hebben er vaak mee te maken: het aanmelden van gevaarlijke stoffen en mengsels bij de nationale vergiftigingencentra.

Dit is bepaald in artikel 45 van Verordening EG 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, vaak aangeduid als de CLP-verordening. Artikel 45 bepaalt dat elke EU-lidstaat een instantie moet hebben waar informatie over gevaarlijke mengsels wordt verzameld. Bedrijven zijn verplicht deze informatie beschikbaar te stellen aan de betreffende vergiftigingencentra. Via het nationale vergiftigingencentrum hebben medisch hulpverleners bij ongevallen met dergelijke producten altijd toegang tot de essentiële informatie om snel en adequaat te kunnen handelen.

Bijlage VIII van de CLP-verordening EG 1272/2008

Tot voor kort gaf de CLP-verordening geen exacte invulling aan het soort informatie dat beschikbaar gesteld moet worden. Het gevolg hiervan was dat iedere lidstaat een eigen aanmeldprocedure hanteerde. Voor bedrijven leidde dit tot een complexe situatie met veel onduidelijkheid over de te volgen procedures in de diverse EU-lidstaten.

Met de herziening van de CLP-verordening per 1 januari 2020 wordt deze onduidelijkheid opgelost. Vanaf dat moment treedt de nieuwe bijlage VIII in werking. Deze bijlage voorziet in de harmonisatie van de productinformatie die bedrijven moeten aanleveren bij vergiftingencentra. Bovendien kunnen bedrijven middels een door de European Chemicals Agency (ECHA) beheerde portal, deze informatie voor alle EU-lidstaten gelijktijdig op één centraal punt indienen. Hiervoor introduceert ECHA de Poison Centre Notification Portal (PCN Portal).

Unieke Formule Identificatie

Een andere belangrijke wijziging in het aanmeldingsproces is de introductie van de Unieke Formule Identificatie (UFI). Aan ieder mengsel, of iedere groep van mengsels waarvoor aanmelding nodig is, moet een UFI worden toegekend. Bedrijven kunnen deze UFI zelf genereren in een door ECHA beheerde portal. De UFI is uniek voor ieder mengsel en moet op het etiket van het product worden aangebracht. Dit moet ervoor zorgen dat de identificatie van een product sneller verloopt waardoor de benodigde productinformatie sneller kan worden achterhaald.

Vloek of zegen?

Hoewel de Europese harmonisatie van de productinformatie leidt tot een vereenvoudiging van de aanmelding bij de vergiftigingencentra, heeft het nieuwe systeem ook een keerzijde. Zo moet bij iedere wijziging van een formule een nieuwe UFI worden aangevraagd en het etiket worden aangepast. Daarnaast is de productinformatie die vereist wordt, gedetailleerder dan voorheen het geval was.

Belangrijke data

De gewijzigde CLP-verordening treedt niet voor alle soorten producten gelijktijdig in werking. De volgende ingangsdata gelden per productgroep:

  • 1 januari 2020: producten voor consumenten
  • 1 januari 2021: producten voor professioneel gebruik
  • 1 januari 2024: producten voor industrieel gebruik
  • 1 januari 2025: producten waarvoor eerder al aanmelding is gedaan (einde transitieperiode).

Ondersteuning nodig?

Zoekt u een partner die u kan ondersteunen bij de aanmelding van stoffen bij de Europese vergiftigingencentra? Of heeft u behoefte aan partij waar u uw vragen over het nieuwe aanmeldingssysteem kwijt kunt? Précon Quality Services kan u hierin assisteren. Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte voor inhoudelijk advies.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte