10 juli 2019

REACH: ECHA voert de controles op

’’Grote producenten van producten als cosmetica, lijm, luchtverfrissers en plastic in heel Europa overtreden de wet door miljoenen tonnen chemicaliën te gebruiken zonder belangrijke veiligheidscontroles uit te voeren’’ Dit meldt de milieukoepel European Environmental Bureau(EEB) op 21 mei 2019 aan het Europees Parlement in Brussel op basis van een onderzoek van de Duitse milieuorganisatie BUND.’’

De ontbrekende veiligheidscontroles zijn een essentieel onderdeel van het registratiedossier van de chemische stoffen die bij ECHA (European Chemical Agency) geregistreerd moeten worden.

Het doel van REACH en registratiedossiers

De Europese REACH verordening (EG) 1907/2006 heeft onder andere betrekking op de Registratie, Evaluatie en Toelating van chemische stoffen die in Europa worden geproduceerd, gebruikt en geïmporteerd. Zowel los als in goederen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn speelgoed, verf en detergenten.

De REACH verordening is ruim tien jaar geleden in werking getreden. In die periode zijn veel stappen gezet om de risico’s van chemische stoffen te beheersen. Onder andere door de registratie van chemische stoffen te verplichten.

Bij een registratie verzamelt men belangrijke veiligheidsinformatie over een chemische stof in een registratiedossier. Het dossier bevat richtsnoeren voor veilig gebruik en afhankelijk van de type stof en de productie/importaantallen, analyseresultaten met informatie over de;

  • chemische samenstelling en identiteit van de stof zoals de afzonderlijke chemische componenten waaruit de stof is opgebouwd, additieven en mogelijke verontreinigingen;
  • fysisch-chemische eigenschappen van een stof zoals de smelt-/vriespunt, kookpunt, ontvlambaarheid en oplosbaarheid in water;
  • toxicologische eigenschappen van een stof zoals de mogelijkheid op huidirritatie, oogirritatie en de giftigheid voor de voortplanting;
  • ecotoxicologische eigenschappen van een stof zoals de toxiciteit voor in het water levende organismen en gewervelde dieren.

Alle informatie in het dossier dient voor een volledig beeld van de stof en of deze een risico vormt voor de veiligheid van mens en milieu.

ECHA onderneemt actie

De registratiedeadline van een volledig stoffenregistratiedossier voor grote producenten en importeurs was al in 2013. Kleinere bedrijven hadden een registratiedeadline tot mei 2018.

ECHA heeft het probleem van onvolledige of niet ingediende registratiedossiers inmiddels erkend.

Als reactie op de bevindingen van het onderzoek van BUND hebben de Europese Commissie en ECHA op 24 juni 2019 voorgesteld om het huidige doel van 5% nalevingscontrole op de registratiedossiers aan te scherpen door:

  • 20% van alle registratiedossiers in iedere registratieklasse te controleren;
  • alle voor 2018 ingediende registratiedossiers te screenen;
  • stoffen die voor meer dan 100 ton per jaar zijn geregistreerd voor 2023 te screenen;
  • stoffen die voor 1- 100 ton per jaar zijn geregistreerd voor 2027 te screenen;
  • alle stoffen waarbij informatie ontbreekt te controleren of zij voldoen aan de voorschriften van REACH.

ECHA zet zich volop in voor de controle van de dossiers en de naleving van alle partijen met een registratieplicht. Zij motiveren daarom de controle op naleving van de registratieplicht aan te scherpen. Dergelijke controles worden uitgevoerd door de handhavende instanties in de verschillende lidstaten.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de REACH verordening of hulp nodig bij het bepalen of uw bedrijf registratieplichten heeft? Précon Quality Services kan u hierover informeren en ondersteunen bij het ontwerpen van een stoffenadministratie, het maken van analyses van de totale geïmporteerde volumes en het begeleiden van het registratieproces bij ECHA.

Voor advies neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010.

Bronnen:
www.echa.europa.eu
www.eeb.org

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte