18 oktober 2019

Uitstel aanmeldingsdeadline consumentenproducten

In 2017 werd de CLP verordening (EG) nr. 1272/2008 gewijzigd door het toevoegen van een langverwachte bijlage die de aanmelding van gevaarlijke mengsels bij de nationale antigifcentra in de Europese Unie moest harmoniseren. Niet alleen werd besloten tot de oprichting van een centraal Europees antigifcentrum, ook de vereisten aan de aan te leveren informatie werden geharmoniseerd.

Mengsels bedoeld voor consumentengebruik zouden per 1 januari 2020 aan de vereisten gesteld in bijlage VIII moeten voldoen. Echter, na een publieke consultatieronde afgelopen zomer, besloot de expertgroep CARACAL in september tot uitstel van de deadline naar 1 januari 2021. Verwacht wordt dat dit voorstel later dit jaar definitief wordt aangenomen door de Raad en het Europees Parlement.

Belangrijkste redenen voor het uitstellen van de deadline zijn de zorgen van importeurs en downstream gebruikers over de onduidelijkheden omtrent de plaatsing van de UFI codes op producten en over de werkbaarheid van de te gebruiken IT systemen. Veel bedrijven hebben deze zorgen daarom tijdens de consultatieronde geuit. De Europese Commissie heeft hier nu gehoor aan gegeven.

De andere deadlines genoemd in bijlage VIII wijzigen niet en de eerder genoemde data waarop de overige producten aan de bijlage moeten voldoen blijven dus van kracht:

  • 1 januari 2021: producten voor professioneel gebruik
  • 1 januari 2024: producten voor industrieel gebruik

Voor producten waarvan de informatie al voor de ingangsdatum is aangeleverd bij de nationale vergiftigingencentra, geldt dat de aanmelding en etikettering vóór 1 januari 2025 moet worden aangepast aan de nieuwe voorschriften.

Ondersteuning nodig?

Het uitstellen van de deadline geeft producenten van consumentenproducten meer tijd om hun huidige processen op de nieuwe manier van aanmelden en etiketteren in te richten. Het is verstandig om deze extra tijd goed te benutten!

Précon regelt de aanmeldingen van producten bij antigifcentra voor vele klanten. Ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte voor inhoudelijk advies.

label compliance checker

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte