Chemische (consumenten) producten Wat is de CLP richtlijn?

CLP staat voor ‘Classification, Labelling and Packaging’ oftewel de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels en verwijst naar de Europese verordening (EG) nr. 1272/2008. Deze verordening is niet alleen van toepassing op de productie van grote volumes chemicaliën of chemische stoffen en mengsels die worden gebruikt een industriële omgeving. Consumentenproducten die chemische stoffen en mengsels bevatten, chemische producten zoals luchtverfrissers, lijm en detergentia, vallen ook binnen de reikwijdte van de CLP-verordening.

De CLP-verordening verplicht fabrikanten en importeurs gevaarlijke chemische stoffen en mengsels op passende wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken voordat zij deze op de Europese markt verkopen. Zo wordt het risico van deze stoffen voor mens en milieu zo klein mogelijk gemaakt.

Neem contact op
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Waar kan précon u bij helpen?

Als leverancier van chemische producten die vallen binnen de reikwijdte van de CLP-verordening krijgt u te maken met diverse wettelijke verplichtingen. Er zijn daarom een aantal zaken die u moet regelen voordat u uw producten mag verkopen. Précon kan u door gedurende dit hele proces ondersteunen!

Veiligheidsinformatieblad (VIB)
Om uw product juist te kunnen etiketteren en om uw producten aan te kunnen melden bij de nationale antigifcentra heeft u een correct VIB nodig. Précon kan uw bestaande VIB inhoudelijk beoordelen en een wettelijk correct VIB opstellen indien dit nodig is. Wilt u zelf al een eerste inschatting maken van de kwaliteit van uw VIB? Doe dan onze gratis VIB-QuickScan!

VIB-QuickScan
GRATIS-VIB-QuickScan
Binnen 5 minuten inzicht in de kwaliteit van het VIB van uw product.

Start VIB Quick Scan

Het opstellen van een correct etiket
U bent verplicht om uw producten te etiketteren volgens de CLP-verordening. Op deze manier voorziet u de gebruiker van uw producten van voldoende informatie om veilig met het product te kunnen werken. Voor zowel de inhoud als de manier van bevestigingen van een etiket gelden strenge regels.

Bent u hier niet bekend mee? Précon stelt voor u een etiketteringsbriefing op in de gewenste talen. Deze briefing bevat de exacte informatie die op het etiket moet worden vermeld en aanvullende instructies over het plaatsen van de etiketten en eventuele aanvullende verpakkingseisen. De etiketten die op basis van de briefing zijn ontworpen worden nogmaals door Précon gecontroleerd om er zeker van te zijn dat uw etiketten in orde zijn.

Aanmelden van stoffen en producten
Als uw producten volgens de CLP-verordening zijn ingedeeld als ‘gevaarlijk’, zult u de stoffen die hebben bijgedragen aan deze gevarenindeling moeten aanmelden bij de Europese C&L inventaris. De producten zelf moet u aanmelden bij de antigifcentra van de lidstaten waar uw product wordt verkocht. Précon kan deze aanmeldingen namens uw bedrijf verzorgen.

Training
Wilt u uw zaken zelf kunnen regelen? Dan kan Précon u trainen in het opstellen van wettelijk conforme etiketten en het aanmelden van producten bij de Poison Centres Notification Portal (PCNP). Neem een kijkje in ons standaard aanbod of neem contact op voor een training op maat.

Afspraak maken
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Meer informatie over de CLP-verordening

Sinds 1 juni 2015 is de CLP-verordening de enige wetgeving die in de Europese Unie van kracht is voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels. De verordening is daarom wettelijk bindend in alle Europese lidstaten en van toepassing op alle schakels in de toeleveringsketen.

Als een stof of mengsel volgens de criteria in de CLP-verordening is ingedeeld in een zogenoemde gevarencategorie, moeten de geïdentificeerde gevaren kenbaar worden gemaakt. Het kenbaar maken van de gevaarlijke eigenschappen van een product aan gebruikers gebeurt door middel van een gevarenetiket op de directe verpakking van een stof of mengsel. Ook is het meeleveren van een veiligheidsinformatieblad aan afnemers een wettelijke verplichting. Zo worden gebruikers van een stof of mengsel geïnformeerd over de aanwezigheid van gevaren bij het werken met een stof of mengsel en weten zij hoe ze veilig met chemische producten om kunnen gaan.

De CLP-verordening bevat strenge voorschriften voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen en mengsels. De verordening bevat duidelijke regels voor het gebruik van gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen. Ook gelden algemene voorschriften voor het verpakken van gevaarlijke stoffen en mengsels.

Meer informatie
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik met de CLP-verordening te maken?
CLP is op u van toepassing als u chemische stoffen of mengsels vervaardigt, importeert, gebruikt of distribueert. U moet dan onderzoeken of uw stof of mengsels zijn geclassificeerd volgens de CLP-verordening. U bent er ook voor verantwoordelijk uw producten juist te etiketteren en verpakken voordat u deze op de Europese markt brengt.
Hoe weet ik welke informatie op mijn etiket moet staan?
In artikel 17 van de CLP-verordening is vastgelegd welke informatie op uw etiket moet staan. Welke gevarenpictogrammen, gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van toepassing zijn is afhankelijk van de samenstelling van uw product. De regels voor het indelen van stoffen en mengels in de juiste gevarencategorieën zijn vastgelegd in de CLP-verordening. De indeling van uw stof of mengsel is vaak terug te vinden in het veiligheidsinformatieblad (VIB). Let er wel op dat het veiligheidsinformatieblad volgens de regels is opgesteld. Uw VIB kunt u in hoofdlijnen controleren met onze gratis VIB-QuickScan.
Moet ik al mijn producten aanmelden bij de antigifcentra?
Nee. U hoeft uw product (mengsel) alleen aan te melden als deze is ingedeeld als gevaarlijk volgens de CLP-verordening en het gevaar valt in de categorieën gezondheidsgevaren of fysisch-chemische gevaren. Meer informatie over het aanmelden van producten bij antigifcentra kunt u hier vinden.
Is CLP hetzelfde als het Globally Harmonised System (GHS)?
Ondanks dat beide erg op elkaar lijken zijn CLP en GHS niet volledig hetzelfde. Met de Europese CLP-verordening (EG nr. 1272/2008) is GHS geïmplementeerd en wettelijk bindend in Europa. Echter is de CLP-verordening óók CLP gebaseerd op de oude EU-wetgeving inzake classificatie en etikettering van stoffen en mengsels (de richtlijn gevaarlijke stoffen 67/548/EEG en de richtlijn gevaarlijke preparaten 1999/45/EG). Daarmee wijkt de het CLP systeem inhoudelijk af van het GHS systeem.

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief