REACH Advies

De REACH verordening (EG) nr. 1907/2006 heeft als hoofddoel de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die alle chemische stoffen kunnen opleveren. Tegelijkertijd is het doel van de Europese verordening het concurrentievermogen van de chemische industrie in Europa te verbeteren. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen.

Contact opnemen
Of bel +31 (0)30 65 66 010

De REACH verordering

Elk bedrijf dat chemische stoffen, mengsels of voorwerpen produceert, importeert of gebruikt krijgt op de één of andere manier met de bepalingen uit de REACH verordening te maken. Deze bepalingen zijn grofweg onder te verdelen in de volgende categorieën:

1. Registratie van stoffen

Bepaalde chemische stoffen zijn onderworpen aan een geharmoniseerde indeling, zodat risico’s in de hele Europese Unie adequaat worden beheerst.

2. Autorisatie van stoffen, bijlage XIV

De autorisatieprocedure in de REACH verordening heeft als doel het gebruik van zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) ook wel Substances of Very High Concern (SVHC) genoemd, te beheersen en verminderen. Als een stof als ZZS wordt aangemerkt, wordt deze opgenomen op een lijst van ‘voor autorisatie in aanmerking komende stoffen’ ook wel de kandidaatslijst genoemd.

Opname in deze lijst leidt tot de verplichtingen voor leveranciers. Zij moeten ECHA informeren wanneer een voorwerp meer dan 0,1% van een ZZS bevat en het totaal geïmporteerde of geproduceerde volume van de stof meer dan één ton per jaar bedraagt. Ook moeten zij consumentenvragen over de ZZS binnen 45 dagen beantwoorden. Ten slotte moeten zij hun afnemers:

  • een veiligheidsinformatieblad voor de stof verstrekken
  • voorzien van informatie over veilig gebruik

Stoffen die op de kandidaatslijst staan mogen onder voorwaarden dus nog wel gebruikt worden. Dit verandert wanneer de stof op de autorisatielijst wordt geplaatst.

ECHA besluit welke stoffen van de kandidaatslijst worden opgenomen op de autorisatielijst. Dit gebeurt op basis van de eigenschappen van een stof, wijdverbreid gebruik of grote volumes. Het in de handel brengen en gebruiken van een stof op de autorisatielijst is verboden tenzij voor een bepaald gebruik door ECHA autorisatie is verleend.

3. Restricties op het gebruik van stoffen, bijlage XVII

In deze bijlage staan beperkingen voor het gebruik van specifieke stoffen. Deze zijn bedoeld om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen met zich meebrengen.

Bijlage XVII bestaat uit secties per stof. Elke sectie bevat de beschrijving van de beperkingen van die stof. Deze zijn uitsluitend van toepassing op de gespecificeerde toepassingen, materialen of producten.

Wat zijn uw verplichtingen?

Als u producten importeert of onder eigen merknaam verkoopt krijgt u te maken met diverse verplichtingen vanuit REACH. Welke dit zijn heeft te maken met uw rol in de toeleveringsketen, uw product en uit welke stoffen en materialen uw product is opgebouwd.

De REACH verordening telt meer dan 500 pagina’s. Om inzichtelijk te krijgen met welke verplichtingen u te maken heeft kunt u onderstaande stappen doorlopen of ons contacten voor de mogelijkheden rondom REACH advies:

1. Bepaal uw rol in de toeleveringsketen

Bepaal of u:

  • stoffen, mengsels of voorwerpen van buiten Europa importeert;
  • stoffen, mengsels of voorwerpen in Europa produceert;
  • stoffen, mengsels of voorwerpen die binnen Europa worden vervaardigd onder eigen merknaam verkoopt.

2. Importeert of produceert u chemische stoffen of mengsels? Houd uw REACH stoffenadministratie bij!

Het bijhouden van de geïmporteerde of geproduceerde volumes per stof is essentieel om inzicht te krijgen in uw verplichtingen. Dit kunt u doen door het bijhouden van een REACH stoffenadministratie. Zonder deugdelijke administratie is het niet mogelijk om na te gaan of u een stof moet registreren of niet.

3. Meer dan 1 ton van een stof geïmporteerd of geproduceerd? Dien een registratiedossier in bij ECHA

U mag de stof niet invoeren en verhandelen tot uw registratiedossier door ECHA is goedgekeurd. Een registratie is niet vereist voor uitgezonderde stoffen en voor stoffen waarvan u kunt aantonen dat deze al door uw leverancier zijn geregistreerd.

4. Controleer of uw product Zeer Zorgwekkende Stoffen bevat

U bent verplicht om te controleren of het product dat u wilt verkopen ZZS bevat en in welke concentratie deze stoffen aanwezig zijn. Bevat uw product ZZS, zorg dan dat u voldoet aan de eerder genoemde verplichtingen.

5. Controleer in bijlage XVII of er restricties gelden voor uw product

Als er restricties zijn moet u bewijsmateriaal kunnen overleggen aan de markttoezichthouder waarmee u aantoont dat uw product voldoet aan deze restricties.

Wat kan Précon voor u doen?

Précon beschikt over een team met uitgebreide ervaring in het trainen, adviseren en ondersteunen van bedrijven bij het in kaart brengen van en het voldoen aan hun verplichtingen uit de REACH verordening. Samen met u vinden wij de optimale oplossing voor uw organisatie en bieden we u een volledig REACH advies. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of bel ons via +31 (0)30 - 65 66 010.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief