Wat zijn meubels?

Meubels zijn vrijstaande of ingebouwde eenheden, met als primaire functie:

 • De opslag van artikelen;
 • Het bieden van een oppervlak waar de gebruiker op kan liggen of zitten of aan kan zitten om bijvoorbeeld te eten, studeren of werken.

Meubels vallen binnen de reikwijdte van de Europese Richtlijn 2001/95/EG inzake Algemene Productveiligheid. De richtlijn Algemene Productveiligheid verplicht marktdeelnemers om uitsluitend veilige producten op de Europese markt te brengen. Veilige producten vormen bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden geen onaanvaardbare veiligheidsrisico’s voor de consument.

Contact opnemen
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Veiligheidsrisico’s

1. Fysische gevaren

Fysische gevaren hebben betrekking op het ontwerp van het product en of de onderdelen van het product een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker. Voorbeelden van fysische gevaren zijn verwonding door scherpe randen, het loskomen, vervormen of zelfs breken van onderdelen tijdens het gebruik.

2. Mechanische gevaren

Mechanische gevaren hebben betrekking op de werking van het product. Voorbeelden van mechanische gevaren zijn beknelling van lichaamsdelen (zoals vingers, armen of benen) of het vallen van hoogte door instabiliteit.

3. Chemische gevaren

Het is belangrijk dat de materialen waarvan het product vervaardigd is geen stoffen bevatten die een schadelijk effect op de gezondheid hebben. Voorbeelden zijn stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken, zoals nikkel, en azo-kleurstoffen welke zelfs kankerverwekkend kunnen zijn.

Wat zijn uw verplichtingen?

Importeert of produceert u meubels? Of laat u meubels ontwerpen, produceren en verhandelt u deze onder uw merknaam? Dan zijn er enkele zaken die u moet regelen om uw product op de Europese markt te mogen verkopen:

1. Definieer uw product

Bepaal aan de hand van het ontwerp, de primaire functie en eigenschappen van uw product of deze bedoeld is als meubel. Het is ook van essentieel belang dat u bepaald voor welk type gebruik en gebruiksmoment uw meubel bestemd is. Het classificeren van een meubel in een verkeerde categorie kan er voor zorgen dat u onjuiste conclusies trekt over de veiligheid van het product.

2. Voer een risicobeoordeling uit

Bij de risicobeoordeling identificeert u de mogelijke gevaren van het meubel zelf en de gevaren welke deze op kan leveren tijdens gebruik. Hierbij dient u niet alleen rekening te houden met de gevaren bij normaal gebruik, maar ook de risico’s onder redelijkerwijs te verwachten gebruik. In de risicobeoordeling worden de volgende punten in overweging genomen:

 • De primaire functie en eigenschappen van het product;
 • Het gebruiksmoment,- en omgeving;
 • Het beoogde of te verwachten gebruik van het product;
 • De mogelijk fysische, mechanische en chemische gevaren;
 • Het effect op andere producten of de omgeving waarin het product wordt gebruikt.

3. Bepaal de juiste norm

Voor de diverse product categorieën zijn veiligheidseisen vastgelegd in Europese of nationale normen. Wanneer een meubel in overeenstemming met de vereisten van de relevante normen is geproduceerd kan worden aangenomen dat er een vermoeden van conformiteit bestaat met de gestelde eisen uit Richtlijn 2001/95/EG inzake Algemene Productveiligheid.

4. Ga na welke additionele wetgeving van toepassing is

Met het oog op de gebruikte materialen dient u na te gaan of en welke andere Europese richtlijnen of verordeningen van toepassing zijn op uw product. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
 • Verordening (EU) nr. 1007/2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten.
 • Verordening (EU) nr. 995/2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (EUTR).

5. Zorg voor de juiste instructies, informatie en waarschuwingen

Meubels moeten vergezeld gaan met relevante informatie en instructies zodat de eindgebruiker het product veilig kan monteren, gebruiken en onderhouden. Deze instructies mogen niet worden ingezet om gebreken aan het product te compenseren (‘veilig schrijven’). Verplichte teksten, instructies en waarschuwingen worden deels voorgeschreven in de van toepassing zijnde normen. Deze informatie, instructies en waarschuwingen moeten in de officiële taal of talen van de landen waar het product wordt verkocht worden vermeld.

6. Zorg voor een volledig technisch dossier

Zorg ervoor dat u een compleet technisch dossier heeft met daarin alle relevante documentatie omtrent de conformiteit van uw product. De technische documentatie dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

 • Beschrijving van het artikel en het beoogde gebruik;
 • Technische specificaties (bill of materials, ontwerptekeningen);
 • Risicobeoordeling;
 • Test rapporten;
 • Etikettering en instructies behorende tot het product;
 • Documentatie met betrekking tot de waarborging van conformiteit in productie;
 • Conformiteitsverklaringen refererend naar de relevante wetgeving.

Het technisch dossier dient op aanvraag verstrek te worden aan de nationale autoriteiten.

Wat kan Précon voor u betekenen?

Précon beschikt over een team met uitgebreide ervaring in het trainen, adviseren en ondersteunen van bedrijven bij het in kaart brengen van en het voldoen aan hun verplichtingen uit de diverse Europese richtlijnen. Samen met u vinden wij de optimale oplossing voor uw organisatie. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of bel ons via +31 (0)30 - 65 66 010.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief