logos-precon-qs

Binnen 5 minuten inzicht in de kwaliteit van uw VIB! VIB-Check

U wilt dat uw klanten en consumenten veilig en gezond kunnen omgaan met de producten die u levert. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is daarvoor onmisbaar. Een VIB bevat alle informatie die nodig is om veilig met uw product om te gaan. Een correct VIB is daarom uw paspoort om uw product in de EU te mogen verhandelen.

Benieuwd naar de kwaliteit van uw VIB? Doe dan nu de gratis VIB-QuickScan!

VIB-QuickScan
GRATIS-VIB-QuickScan
Binnen 5 minuten inzicht in de kwaliteit van het VIB van uw product.
Start VIB Quick Scan

Contactpersoon

Contact opnemen

Hoe werkt de VIB-QuickScan?

Précon Quality Services helpt u graag op weg bij het beoordelen van uw VIB. Daarom is het gebruik van de VIB-QuickScan gratis en kunt u de QuickScan gebruiken zo vaak u wilt.

In enkele minuten doorloopt u een wizard met vragen over uw product en uw huidige VIB. Dit kost u ongeveer vijf minuten. Na het afronden van de vragenlijst krijgt u direct toegang tot de uitkomsten van de VIB-QuickScan. Wilt u de uitkomsten graag bewaren of delen met uw leverancier? U kunt de resultaten van de QuickScan direct per mail versturen.

Heeft u behoefte aan verder advies over de eventuele vervolgstappen om tot een wettelijk correct VIB te komen? Wij gaan graag met u in gesprek!

Contact opnemen
Precon Food - VIB check

Download Gratis voorbeeld VIB


Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik een veiligheidsinformatieblad (VIB) nodig?
Als leverancier of importeur van een chemische stof of een mengsel dient u een VIB in uw bezit te hebben in ieder geval in de volgende situaties:

  • Uw stof is volgens de CLP-verordening ingedeeld in één of meerdere gevarencategorieën;

  • Uw mengsel is volgens de CLP-verordening ingedeeld in één of meerdere gevarencategorieën;

  • Uw stof is volgens REACH bijlage XIII ingedeeld is als 'persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT)' of als 'zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB)';

  • Uw stof is opgenomen op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen.


In deze situaties bent u verplicht een VIB te hebben. Voor specifieke producten is het verstrekken van een VIB niet verplicht, zoals geneesmiddelen en cosmetica.

Verkoopt u een mengsel aan afnemers dat niet is geclassificeerd als gevaarlijk volgens de CLP-verordening? Dan bent u op diens verzoek tóch verplicht een VIB te leveren in de volgende gevallen:

  • Uw mengsel bevat één of meerdere bestanddelen in een afzonderlijke concentratie van ≥ 1 gewichtsprocent (niet-gasvormige mengsels) of ≥ 0,2 volumeprocent (gasvormige mengsels) die een gevaarlijk effect hebben op de gezondheid of het milieu;

  • Uw mengsel bevat één of meerdere bestanddelen in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 gewichtsprocent (niet-gasvormige mengsels) die ‘persistent, bioaccumulerend en toxisch’ (PBT), of ‘zeer persistent en sterk bioaccumulerend’ (zPzB) zijn volgens REACH bijlage XIII;

  • Uw mengsel bevat één of meerdere bestanddelen in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 gewichtsprocent (niet-gasvormige mengsels) die zijn opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen;

  • Uw chemische stof of mengsel bevat één of meerdere bestanddelen waarvoor in Europa grenzen zijn gesteld voor blootstelling op het werk.

Is het voldoende om mijn VIB in het Engels beschikbaar te stellen?
Nee. Volgens Artikel 31(5) van REACH moet het VIB worden verstrekt in een officiële taal van de lidstaat waar de stof wordt verhandeld. In welke talen u het VIB in uw bezit moet hebben, is dus afhankelijk van de landen waar u uw product wilt verkopen.
Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het VIB? Mijn leverancier of ik?
Volgens de REACH-verordening is “de leverancier van een stof of mengsel” verantwoordelijk voor het verstrekken van een VIB. Hiermee wordt bedoeld de eerste Europese schakel in de keten. In de praktijk is dit dus de Europese fabrikant van een stof of de importeur van een stof of mengsel.

Als u een stof produceert binnen Europa of een stof of mengsel importeert, bent u dus zelf verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van een correct VIB in de juiste taal.
Hoe weet ik of mijn VIB volgens de regels is opgesteld?
In bijlage II van de Europese REACH-verordening (EG nr. 1907/2006) wordt beschreven aan welke eisen uw VIB moet voldoen. Wilt u snel meer inzicht in de kwaliteit van uw VIB? Dan kunt u ook onze gratis VIB-QuickScan ( link QuickScan ) gebruiken. Met de VIB-QuickScan kunt u uw VIB gemakkelijk op hoofdlijnen controleren.

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief